KSD3 นอนแพ นอนเขา

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

  • ทีมงานรอรับที่ท่าเรือ เวลา 11.00 น.
  • ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ สถานทีซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ภูเขาสามเกลอซึ่งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของหุบเขา จากนั้นให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ
  • รับประทานอาหารเที่ยงบนแพ
  • เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำปะการังชื่นชมบรรยากาศ และความสวยงามของถ้ำปะการัง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นความสมบูรณ์ และความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่โดดเด่นเหมือนปะการัง
  • รับประทานอาหารค่ำ
  • พักผ่อนตามอํธยาศัย

วันที่สอง

  • รับวันใหม่ของ่ทานด้วย อาหารเช้า ซึ่งทางแพเตรียมไว้ให้ท่าน
  • ล่องเรือตอนเช้า ชมบรรยากาศ ตอนเช้าดูเมฆคลอเคียกับทิวเขาหินปูน และวิธีชีวิตยามเช้าของสัตว์น้อยใหญ่
  • เก็บสัมภาระของท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือ และเที่ยวชมสันเขื่อนรัชชประภา
  • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ผู้ใหญ่ : 4,500 บาท/ท่าน (4 ท่านขึ้นไป)
เด็ก : 3,800 บาท/ท่าน
** เด็กอายุตั้งแต่ 4-10 ขวบ

Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14