KSD3 นอนแพ นอนเขา

โปรแกรมกิจกรรม

วันแรก

  • ทีมงานรอรับที่ท่าเรือ เวลา 11.00 น.
  • ล่องเรือหางยาวชมทิวทัศน์ สถานทีซึ่งได้รับการขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” ภูเขาสามเกลอซึ่งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของหุบเขา จากนั้นให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ
  • รับประทานอาหารเที่ยงบนแพ
  • เดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ถ้ำปะการังชื่นชมบรรยากาศ และความสวยงามของถ้ำปะการัง ภายในถ้ำท่านจะได้เห็นความสมบูรณ์ และความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่โดดเด่นเหมือนปะการัง
  • รับประทานอาหารค่ำ
  • พักผ่อนตามอํธยาศัย

วันที่สอง

  • รับวันใหม่ของ่ทานด้วย อาหารเช้า ซึ่งทางแพเตรียมไว้ให้ท่าน
  • ล่องเรือตอนเช้า ชมบรรยากาศ ตอนเช้าดูเมฆคลอเคียกับทิวเขาหินปูน และวิธีชีวิตยามเช้าของสัตว์น้อยใหญ่
  • เก็บสัมภาระของท่านเดินทางกลับถึงท่าเรือ และเที่ยวชมสันเขื่อนรัชชประภา
  • เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
แพสายชล   แพภูผาวารี
จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน   จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน
2-3 ท่าน 4,010   2-3 ท่าน 3,800
4-7 ท่าน 3,200   4-7 ท่าน 3,300

8 ท่านขึ้นไป

2,800

 

8 ท่านขึ้นไป

2,900

แพเพลินไพร   แพพันวารีย์
จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน   จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน
2-3 ท่าน 3,700   2-3 ท่าน 5,300
4-7 ท่าน 2,800   4-7 ท่าน 4,200

8 ท่านขึ้นไป

2,500

 

8 ท่านขึ้นไป

3,800

แพไพรวัลย์   แพสมายเลย์
จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน   จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน
2-3 ท่าน 4,100   2-3 ท่าน 3,300
4-7 ท่าน 3,300   4-7 ท่าน 2,900

8 ท่านขึ้นไป

2,900

 

8 ท่านขึ้นไป

2,700

แพนางไพร   แพภูตะวัน
จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน   จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน
2-3 ท่าน 3,100   2-3 ท่าน 4,300
4-7 ท่าน 2,500   4-7 ท่าน 3,800

8 ท่านขึ้นไป

2,200

 

8 ท่านขึ้นไป

3,500

แพคลองคะ   แพโตนเตย
จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน   จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน
2-3 ท่าน 3,400   2-3 ท่าน 3,600
4-7 ท่าน 2,600   4-7 ท่าน 2,700

8 ท่านขึ้นไป

2,200

 

8 ท่านขึ้นไป

2,300

แพเชี่ยวหลาน   แพไกรสร
จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน   จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน
2-3 ท่าน 4,100   2-3 ท่าน 3,700
4-7 ท่าน 2,800   4-7 ท่าน 2,800

8 ท่านขึ้นไป

2,500

 

8 ท่านขึ้นไป

2,300

แพคีรีวาริน        
จำนวนลูกค้า ราคา / ท่าน        
2-3 ท่าน 4,990        
4-7 ท่าน 3,600        

8 ท่านขึ้นไป

3,200

       

 

Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10 Image 11 Image 12 Image 13 Image 14